Despatx Martínez Saurí Advocats SCP
La Rambla 42-44, 1r 1a
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 790 11 57 / 93 790 52 45
Fax. 93 755 10 68

El BOE de 21 d’octubre publica la llista d’entitats que han comunicat la seva adhesió al codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual.

El Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, estableix una sèrie de mecanismes conduents a permetre la reestructuració del deute hipotecari de qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament.

Amb aquesta finalitat, l’esmentat Reial decret llei es va incorporar un codi de bones pràctiques al qual podran adherir-se les entitats i el seguiment serà supervisat per una comissió de control, la composició ha estat modificada per l’article 6 de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, que està integrada per representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Consell General del Poder Judicial , Ministeri de Justícia, Consell General del Notariat, Institut Nacional d’Estadística, Associació Hipotecària Espanyola, Consell de Consumidors i Usuaris i de les associacions no governamentals, aquests últims seran determinats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Concretament, el Reial decret llei estableix en el seu article 5 que el «Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual», que preveu l’annex, serà d’adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit o de qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. L’article 5 assenyala, igualment, que les entitats han de comunicar la seva adhesió a la Secretaria General del Tresor i Política Financera. Així mateix, disposa que en els primers deu dies dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, el Secretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, mitjançant resolució, ordenarà la publicació de la llista d’entitats adherides, a la seu electrònica de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

D’altra banda, la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, ha procedit a modificar el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març , i preveu en la disposició transitòria vuitena que les entitats han de comunicar la seva adhesió a les modificacions introduïdes en el Codi de Bones Pràctiques per la referida Llei 1/2013, de 14 de maig, i que les entitats que no s’adhereixin a les mateixes seguiran obligades en els termes del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, en la seva versió originària

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10695.pdf

Avís legal / Copyright © 2014 Martínez Saurí Advocats

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies